vladimir dimitrijevic sud

PRED VIŠIM SUDOM U BEOGRADU

Knjigu preporučuju:
dr Zoran Čvorović,
dr Dejan Mirović

KAKO SAM POSTAO VLADIMIR D?

Vladimira D. mora da je neko oklevetao, jer je jednog dana došao u školu u kojoj radi, i tu mu je uručena tužba LGBT NVO „Da se zna” pred Višim sudom u Beogradu, kojom je optužen za diskriminaciju LGBT populacije. Prethodno ga je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, tim povodom proglasila za diskriminatora. Tako se Vladimir D, koji nikad, ni zbog čega, nije izlazio na sud, obreo na sudu. Stvar mu se učinila nelogična – zašto ga tuže u Beogradu, kad on živi u Čačku? On je skromni profesor sa skromnom prosvetnom platom i decomkoju izdržava. Suđenje pred Višim sudom u Beogradu bi stvorilo tuženom dodatne neopradane troškove, koje ne bi imao ukoliko bi se kao sud opšte mesne nadležnosti – Viši sud u Čačku. 

Ono što je za tuženog neopravdani teret već na početku sudskog postupka, za tužioca postaje privilegija. Ovako određen mesno nadležni sud ugorožava pravo tuženog na prirodnog sudiju. Pošto je D. tužen u parničnom postupku, on se setio da je, prema Zakonu o opštem parničnom postupku, sud opšte mesne nadlež nosti je sud na čijem području tuženi ima prebivalište (čl. 39 st. 1). Međutim, član 42 Zakona o zabrani diskriminacije, po kome su ga „Da se zna” tužili, predviđa alternativnu mesnu nadležnost suda opšte mesne nadležnosti i suda na čijem je pod-ručju sedište, odnosno prebivalište tužioca. Onda se D. dosetio da tužba nije u skladu sa činjeničnim stanjem, jer predmet kritika tuženog nisu bili homoseksualci kao građani, već ideologija političkog homoseksualizma...

Nastavak: kompletna knjiga za preuzimanje

"GRADJANIN NEPOKORNI" (download 0,8 KB)